Vrienden van de Locht

ANBI

 • Naam instelling: Stichting Vrienden van Museum de Locht
   
 • KvK nummer: 52192407
   
 • Contactgegevens: Openlucht Museum de Locht, Broekhuizerdijk 16D, 5962 NM Melderslo, telefoon 077-3987320
   
 • Bestuurssamenstelling:
  • voorzitter: Jan Huijs
  • secretaris: Wil van Dijck
  • penningmeester: Bernard Driessen
  • bestuursleden: Hans Hasselman, namens de particuliere vrienden, Marian Gubbels, namens de MKB vrienden, Gust Coppus, namens de Stervrienden en Roel Baas, namens het museum.
    
 • Beleidsplan: Download
   
 • Hoofdlijnen actueel beleidsplan: Het interesseren van particulieren en ondernemers voor het ondersteunen van Museum de Locht. 
 • Beloningsbeleid: Ook de Stichting Vrienden van Museum de Locht drijft uitsluitend op onbetaalde vrijwilligers.
 • Balans en staat van baten en lasten: Zie bijgesloten de balans ultimo 2019 en het resultatenoverzicht over 2019.
 • Doelstelling: het moreel en financieel ondersteunen van de stichting Museum de Locht, gevestigd te Melderslo en het aantrekken en onderhouden van contacten met de vrienden van de Locht, zulks in de ruimste zin des woords.
 • Toelichting op financiële stukken: De jaarstukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door accountant Roel Alsters van Full Account B.V., Deken van Oppensingel 132, 5911 AG Venlo, telefoon 077-3540999. De overlopende posten op de balans betreffen hoofdzakelijk de in 2019 betaalde jaarbijdragen 2020.
  De post representatiekosten (rekeningnumer 6860) heeft hoofdzakelijk betrekking op de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden voor de sponsoren. De post overlopende posten (rekeningnummer 5010) heeft hoofdzakelijk betrekking op betalingen ontvangen in 2019 maar betrekking hebbende op het boekjaar 2020.
  De Stichting betaalt periodiek de ontvangen donaties door aan het Museum. 
   
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019: Download
   
 • Grootboek 2019: Download
   
 • Balans 2019:  Download
   
 • Resultaten rekening 2019: Download